sábado, 7 de agosto de 2010

Què som? (CAT/ES)


(CAT)
Què som?

El CAHN és una organització antifeixista i anticapitalista, que defèn els drets socials i la lluita contra tota discriminació. Sobra dir que estem i actuem contra el racisme i la xenofòbia. A més defensem les lluites obrera, feminista, ecologista, internacionalista, per l'autodeterminació democràtica dels pobles, per la llibertat sexual i per la memòria històrica.

Entenem que el feixisme és la violència extrema aplicada per a incrementar o defensar els guanys de la burgesia. Es a dir, el feixisme és l'instrument burgés que sota del capitalisme actua com a gos de pressa per a reprimir tot allò que supose un perill per als interessos de la classe capitalista. Per això, encara que el nostre front de lluita és l'antifeixisme, tenim un clar, marcat i coherent caràcter anticapitalista i antiimperialista.

El nostre àmbit de actuació és la comarca valenciana de L’Horta Nord. Globalment s'emmarquem en el moviment antifeixista militant de front unit començat a Alemanya l'any 1932. Es a dir, es considerem, junt a les altres organitzacions que també així ho fan, hereues i continuadores de la lluita començada per l'originaria Antifaschistische Aktion. Com a tal, treballem per l'extensió del moviment i per la unitat d'acció a nivell regional, estatal, continental i global.

El nostre objectiu primordial és aixafar el feixisme. Som conscients i comprenguem que per l'essència del nostre ser com a organització i moviment, constituïm la primera línia de la defensa del espai reivindicatiu social i popular. Entenem que aquesta organització no és imprescindible però per desgràcia, actualment, sí necessària.

Apostem per ser part de l'activisme social, col·laborant en les diverses lluites que el formen des de la nostra posició de militància antifeixista i òptica anticapitalista. Sobre el nostre àmbit d'activisme apostem per la creació i manteniment d'un teixit popular i social ampli per reivindicar el no-feixisme. Per a açò, volem involucrar al major nombre de persones, partits i organitzacions en general, perquè al cap i a la fi esta és una causa bàsica de l'ésser i ser humà.


(ES)
¿Qué somos?

El CAHN es una organitzación antifascista i anticapitalista, que defiende los derechos sociales y la lucha contra tota discriminación. Sobra decir que estamos y actuamos contra el racismo y la xenofóbia. Además defendemos las luchas obrera, feminista, ecologista, internacionalista, por la autodeterminación democrática de los pueblos, por la libertad sexual i por la memoria histórica.

Entendemos que el fascismo es la violencia extrema aplicada para incrementar o defender las ganancias de la burguesía. Es decir, el fascismo es el instrumento burgués que bajo del capitalismo actúa como un perro de presa para reprimir todo aquello que suponga un peligro para los intereses de la clase capitalista. Por eso, aunque nuestro frente de lucha es el antifascista, tenimos un claro, marcado y coherente carácter anticapitalista y antiimperialista.

Nuestro ámbito de actuación es la comarca valenciana de Horta Nord. Globalmente nos enmarcamos en el movimiento antifascista militante de frente unido comenzado en Alemania el año 1932. Es decir, nos consideramos, junto con las otras organizaciones que también así lo hacen, herederas y continuadoras de la lucha comenzada por la originaria Antifaschistische Aktion. Como tal, trabajamos para la extensión del movimiento y por la unidad de acción a nivel regional, estatal, continental i global.

Nuestro objetivo primordial es aplastar el fascismo. Somos conscientes y comprendemos que por la esencia de nuestro ser como organización y movimiento, constituimos la primera línea de la defensa del espacio reivindicativo social i popular. Entendemos que esta organización no es imprescindible pero por desgracia, actualmente, sí necesaria.

Apostamos por ser parte del activismo social, colaborando en las diversas luchas que lo forman desde nuestra posición de militancia antifascista y óptica anticapitalista. Sobre nuestro ámbito de activismo apostamos por la creación y mantenimiento de un tejido popular y social amplio para reivindicar el no-fascismo. Para esto, queremos involucrar al mayor número de personas, partidos y organizaciones en general, porque al fin y al cabo esta es una causa básica de el ser i ser humano.


No hay comentarios:

Publicar un comentario