viernes, 2 de julio de 2010

Manifest Antifeixista (CAT/ES)


(CAT)
MANIFEST ANTIFEIXISTA


El feixisme és, bàsicament, l'instrument capitalista el qual la seva funció és la repressió d'aquells sectors més conscienciats de la classe treballadora. La seva finalitat és destruir tota intenció de que les masses treballadores coneguin la seva condició de classe, l'opressió a la qual estan sotmeses i el seu conseqüent desig d'alliberar-se d'ella. Per a això, el seu objectiu són els sectors organitzats de la classe treballadora per a sí i l'avantguarda del proletariat que lidera el canvi de classe en el poder. La seva naturalesa és la violència i la repressió extremes, doncs sorgeix quan la burgesia necessita un aparell repressor major al d'un estat o organització capitalista estàndard. És la classe burgesa quan veu que està perdent poder, ja siga pel seu enemic natural (la classe obrera) com per la resta de la competència burgesa, la qual necessita, crea, i finança alguna cosa que ha de sortir-se del marc estable de producció que suposa l'estat capitalista-democràtic. Aquest marc, garanteix l'opressió i la producció capitalista d'una forma tal que no hi ha conflictivitat social, doncs la major part del proletariat aconsegueix subsistir sent ignorant de la seva condició i la major part de la burgesia veu realitzades les seves aspiracions de guany. Quan falla algun factor, és a dir, quan la burgesia comença a perdre poder i riquesa aquesta recorreix al feixisme. La seva fórmula és simple: increment de violència cap al causant de les seves pèrdues i aplicació del capitalisme salvatge.

Històricament, les accions i polítiques dels estats feixistes s'han dirigit conforme a salvaguardar els interessos de la seva burgesia nacional i les grans multinacionals amb inversions en els seus països. Així ho va fer el nazisme alemany, primer internament, exterminant les organitzacions obreres que reclamaven més drets laborals i democràtics, establint camps de concentració on es treballava en total esclavitud per a grans multinacionals (Ford, Adidas, etc...) i a continuació, externament, guerrejant contra els països veïns per a estendre el seu domini econòmic, contra aquells on els treballadors havien conquistat el poder (URSS) i els quals la seva burgesia suposava una competència massa superior (Regne Unit, USA). D'igual forma i manera el feixisme italià va combatre les organitzacions obreres italianes i es va unir a l'ofensiva de l'Eix per l'expansió econòmica de la seva burgesia. Per incrementar el guany de la seva burgesia Japó va recrudir violentament el seu projecte imperialista. Com també, per evitar el creixent avanç en drets socials, laborals i democràtics que suposava la II República Espanyola es va produir l'alçament feixista.

Actualment, si bé no amb tanta parafernalia segueix havent feixisme. És visible governant en països en els quals la burgesia ha estimat arranjament als seus interessos incomplir l'estructura estatal que ella mateixa va dissenyar, estat capitalista-democràtic, imposant consignes, mesures i polítiques feixistes. Com per exemple, la campanya per a Europa “Stop Islam” orquestrada per les organitzacions feixistes europees (Euronat). Països com Hondures, on va ser deposat el seu president per liderar polítiques d'avanç social i democràtic, es va imposar un diputat conservador en el seu lloc, es va declarar l'estat d'excepció, es van assassinar dirigents de moviments socials i es van celebrar unes eleccions que els grans mitjans de comunicació es van encarregar de passar per bones. Estats Units, amb el seu hegemónic imperialisme bèl·lic per a espoliar països i les seves polítiques internes xenòfobes dominades per grans lobbys controlats per la burgesia. Colòmbia, on l'estat dirigeix una política de terror continu cap a la població, sent base militar usamericana (7 bases yanquis), liderant la producció mundial de cocaïna, tenint el major nombre de segrests, relacionant-se amb paramilitars (“Águilas Negras”, Parapolítica) i narcotraficants (“Proceso 8000, Cartel de Cali”), assassinant sindicalistes, exterminant partits (“Unión Patriòtica”) i reduint al mínim el poder popular. Israel, un estat que en la seva constitució establix ciutadans de primera i de segona, que té assetjat i sotmès criminalment a un poble sencer (Palestina) al que cada cert temps dedica campanyes d'extermini (Massacre de Gaza 2008-2009, etc...), executa annexions territorials unilateralment (Alts del Golán, Jerusalem, colons sionistes, etc...) sota una estructura feixista pròpia, el sionisme. Espanya, un estat hereu del feixisme franquista on no va haver ruptura democràtica i criminals van quedar impunes (Transició Espanyola, Llei d'Amnistia), el cap de l'estat(Juan Carlos I, monarquia espanyola) ho va imposar el cabdill falangista, jutjar crims de lesa humanitat és il·legal (Cas Garzón...), l'estat va exercir de terrorista (GAL...), es revisa i rescriu la història, etc... Itàlia, on ser immigrant irregular és delicte, en els carrers patrullen grups parapolicials a l'estil de l'època de Mussolini i el seu president és un gran burgès dels mitjans de comunicació.

També, el feixisme està explícit en: partits (Front Nacional per a la Unitat de França, “Democracia Nacional”, Jobbik, etc...), mitjans de comunicació (“Intereconomía”, “Libertat Digital”, etc...), empreses (“Levantina de Seguridad”, “Librería Europa”,etc...), consignes i arguments(“els espanyols primer”, “white pride”...), cultures, associacions de divers tipus (“Associación Alfonso X”...) com penyes de futbol (Jove d’Elx, “Frente Atlético...), etc... Tot això, és el procés de feixistització de la societat en el qual en un país on aparentment regnen els drets i les llibertats són imposades pràctiques i consignes de cort feixista amb la finalitat d'anar normalitzant aquest tipus de política i pensament en la gent.

A més, el feixisme s'enceba especialment amb els sectors de la societat amb menys drets, com per exemple els immigrants o LGTB, amb l'única fi de dividir a la classe obrera i precarizar encara més la seva vida perquè laboralment, i políticament, siguin més dòcils i maleables.

Per molt que el feixisme es venga com el sistema alternatiu al capitalisme i el socialisme, argument del tercerposicionisme, la relació és clara. El feixisme és capitalisme, així ho ha demostrat la pràctica i la realitat del seu ésser, i els feixistes són els gossos de presa de la burgesia, que solta on, quan i contra qui desitja conforme als seus interessos.


(ES)
MANIFIESTO ANTIFASCISTA


El fascismo es, básicamente, el instrumento capitalista cuya función es la represión de aquellos sectores más concienciados de la clase trabajadora. Su finalidad es destruir toda intención de que las masas trabajadoras conozcan su condición de clase, la opresión a la que están sometidas y su consecuente deseo de liberarse de ella. Para esto, su objetivo son los sectores organizados de la clase trabajadora para sí y la vanguardia del proletariado que lidera el cambio de clase en el poder. Su naturaleza es la violencia y la represión extremas, pues surge cuando la burguesía necesita un aparato represor mayor al de un estado u organización capitalista estándar. Es la clase burguesa cuando ve que está perdiendo poder, ya sea por su enemigo natural (la clase obrera) como por la demás competencia burguesa, la que necesita, crea, y financia algo que debe salirse del marco estable de producción que supone el estado capitalista-democrático. Dicho marco, garantiza la opresión y la producción capitalista de una forma tal que no hay conflictividad social, pues la mayor parte del proletariado consigue subsistir siendo ignorante de su condición y la mayor parte de la burguesía ve realizadas sus aspiraciones de ganancia. Cuando falla algún factor, es decir, cuando la burguesía comienza a perder poder y riqueza ésta recurre al fascismo. Su fórmula es simple: incremento de violencia hacia el causante de sus pérdidas y aplicación del capitalismo salvaje.

Históricamente, las acciones y políticas de los estados fascistas se han dirigido conforme a salvaguardar los intereses de su burguesía nacional y las grandes multinacionales con inversiones en sus países. Así lo hizo el nazismo alemán, primero internamente, exterminando las organizaciones obreras que reclamaban más derechos laborales y democráticos, estableciendo campos de concentración donde se trabajaba en total esclavitud para grandes multinacionales (Ford, Adidas, etc...) y a continuación, externamente, guerreando contra los países vecinos para extender su dominio económico, contra aquellos donde los trabajadores habían conquistado el poder (URSS) y los que su burguesía suponía una competencia demasiado superior (Reino Unido, USA). De igual forma y manera el fascismo italiano combatió las organizaciones obreras italianas y se unió a la ofensiva del Eje por la expansión económica de su burguesía. Por incrementar la ganancia de su burguesía Japón recrudeció violentamente su proyecto imperialista. Como también, por evitar el creciente avance en derechos sociales, laborales y democráticos que suponía la II República Española se produjo el levantamiento fascista.

Actualmente, si bien no con tanta parafernalia sigue habiendo fascismo. Es visible gobernando en países en los que la burguesía ha estimado arreglo a sus intereses incumplir la estructura estatal que ella misma diseñó, estado capitalista-democrático, imponiendo consignas, medidas y políticas fascistas. Como por ejemplo, la campaña para Europa “Stop Islam” orquestada por las organizaciones fascistas europeas (Euronat). Países como Honduras, donde fue depuesto su presidente por liderar políticas de avance social y democrático, se impuso un diputado conservador en su lugar, se declaró el estado de excepción, se asesinaron dirigentes de movimientos sociales y se celebraron unas elecciones que los grandes medios de comunicación se encargaron de pasar por buenas. Estados Unidos, con su hegemónico imperialismo bélico para expoliar países y sus políticas internas xenófobas dominadas por grandes lobbys controlados por la burguesía. Colombia, donde el estado dirige una política de terror continuo hacia la población, siendo base militar usamericana (7 bases yanquis), liderando la producción mundial de cocaína, teniendo el mayor número de secuestros, relacionándose con paramilitares (Águilas Negras, Parapolítica) y narcotraficantes (proceso 8000, Cartel de Cali), asesinando sindicalistas, exterminando partidos (Unión Patriótica) y reduciendo al mínimo el poder popular. Israel, un estado que en su constitución establece ciudadanos de primera y de segunda, que tiene asediado y sometido criminalmente a un pueblo entero (Palestina) al que cada cierto tiempo dedica campañas de exterminio (Masacre de Gaza 2008-2009, etc...), ejecuta anexiones territoriales unilateralmente (Altos del Golán, Jerusalén, colonos sionistas, etc...) bajo una estructura fascista propia, el sionismo. España, un estado heredero del fascismo franquista donde no hubo ruptura democrática y criminales quedaron impunes (Transición Española, Ley de Amnistía), el jefe del estado(Juan Carlos I, monarquía española) lo impuso el caudillo falangista, juzgar crímenes de lesa humanidad es ilegal (Caso Garzón...), el estado ejerció de terrorista (GAL...), se revisa y rescribe la historia, etc... Italia, donde ser inmigrante irregular es delito, en las calles patrullan grupos parapoliciales al estilo de la época de Mussolini y su presidente es un gran burgués de los medios de comunicación.

También, el fascismo está explícito en: partidos (Frente nacional para la unidad de Francia, Democracia Nacional, Jobbik, etc...), medios de comunicación (Intereconomía, Libertad Digital, etc...), empresas (Levantina de Seguridad, Librería Europa,etc...), consignas y argumentos(“los españoles primero”, white pride...), culturas, asociaciones de diverso tipo (Asociación Alfonso X...) como peñas de fútbol (Jove d’Elx, Frente Atlético...), etc... Todo esto, es el proceso de fascistización de la sociedad en el cual en un país donde aparentemente reinan los derechos y las libertades son impuestas prácticas y consignas de corte fascista con el fin de ir normalizando este tipo de política y pensamiento en la gente.

Además, el fascismo se ceba especialmente con los sectores de la sociedad con menos derechos, como por ejemplo los inmigrantes o LGTB, con el único fin de dividir a la clase obrera y precarizar aún más su vida para que laboralmente, y políticamente, sean más dóciles y maleables.

Por mucho que el fascismo se venda como el sistema alternativo al capitalismo y el socialismo, argumento del tercerposicionismo, la relación es clara. El fascismo es capitalismo, así ha demostrado la práctica y la realidad de su ser, y los fascistas son los perros de presa de la burguesía, que suelta donde, cuando y contra quien desea conforme a sus intereses.

No hay comentarios:

Publicar un comentario